Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

viac informácií

+421 915 840 300 eshop@centroglob.sk
Prihlásenie / Registrácia

Obchodné podmienky :

1. Základné údaje

 

Dodávateľ :

Centroglob, s.r.o.,

Stará prešovská 10, Košice 040 01

IČO: 31653413, IČ DPH: SK2020480825

 

Prevádzková doba : Po-Pia 7.30 - 16.00 hod.

Telefón : 0915 840 300

 

2. Objednávka

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Stlačenie tlačítka záväzne objednať v nákupnom košíku "Vaša objednávka" ešte nie je záväzná. Vaša objednávka bude zaregistrovaná v systéme E-shop, vtedy ešte nevzniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim. Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky /presná špecifikácia tovaru a jeho počet/, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Ak je hmotnosť tovaru väčšia ako 25kg, cena dopravy bude zákazníkovi telefonicky oznámená.

 

 

3. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho :

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jeho záväzným potvrdením /pred odoslaním objednávky mailom/. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutý týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch :

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť /chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď./

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy /zásielkový obchod/

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súvislosti s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi a to elektronicky na e-mailovú adresu alebo písomne na prevádzke u dodávateľa. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Pokiaľ už zákazník tovar obdŕžal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare /neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod./

Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

Tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám / doporučene neznamená na dobierku/.

V prípade odstúpenia od zmluvy na základe neopraviteľnej závady výrobku, alebo viacnásobného servisného zásahu / 3x opakovaná tá istá závada alebo 4x rôzna závada potvrdená a uznaná servisným technikom, počas záručnej doby/, je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal vo vzťahu k predmetnému výrobku.

 

 

5. Ceny tovaru

Cena uvedená pri tovare je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty a ďalších daní a poplatkov, okrem nákladov na dopravu.

Dodávateľ si vyhradzujeme právo zmeniť predajnú cenu v odôvodnených prípadoch. Napríklad tlačová chyba, výrazná zmena dodavateľských cien od výrobcu, alebo výrazné zmeny výmenných kurzov a dovozných poplatkov. Zmenu ceny dodávateľ oznámi kupujúcemu hneď pri spracovaní objednávky. Pri zmene ceny má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy.

 

6. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia /objednaného tovaru/ budú podľa dostupnosti produktov realizované už od 24 hodín záväzného potvrdenia objednávky.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie objednávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu. Konkrétny spôsob dodania si zvolíme v sekcii Košík. Z údajov alebo obrázkov nie je možné vyvodzovať žiadne nároky. Ak je hmotnosť tovaru väčšia ako 25kg, cena dopravy bude zákazníkovi telefonicky oznámená.

 

6. Ochrana osobných údajov

 

Centroglob, s.r.o. (ďalej Prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Rady (EÚ) 2016/679.

 

6.1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

 

Centroglob, s.r.o.,

Stará prešovská 10, Košice 040 01

IČO: 31653413, IČ DPH: SK2020480825

 

6.2. Účel spracúvania osobných údajov

 

a) IS Užívatelia

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré poskytne užívateľ eshopu na adrese http://www.naradienaj.sk pri registrácii, pre prihlasovanie a užívania eshopu.

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, ulica, PSČ, mesto, štát, e-mail, telefónny kontakt, identifikácia objednaného tovaru, dátum a čas registrácie, dátum a stav platby.

Keďže sú tieto osobné údaje získavané za účelom predaja tovaru, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

b)IS Marketing

Osobné údaje v tomto informačnom systéme spracúva Prevádzkovateľ na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý udeľuje dotknutá osoba dobrovoľne zaškrtnutím políčka vo formulári pri vytvorení účtu užívateľa na webovej stránke Prevádzkovateľa.

Zoznam osobných údajov: Meno, Priezvisko, ulica, PSČ, mesto, štát, e-mail, telefónny kontakt.

Tento súhlas je platný počas doby trvania registrácie účtu užívateľa na webových stránkach Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ zruší účet užívateľa a odstráni z databázy jeho osobné údaje v prípade, ak sa pretekár na svoj účet neprihlási po dobu min. dvoch rokov, alebo ak užívateľ požiada elektronicky na email Prevádzkovateľa o zrušenie účtu užívateľa a vymazanie osobných údajov.(centroglob@shopycrm.org)

 

6.3. Spracovanie osobných údajov prostredníctvom Sprostredkovateľov

 

 

Poučenie o právach dotknutej osoby

 

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov a. a b. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.