Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

viac informácií

+421 915 840 300 eshop@centroglob.sk
Prihlásenie / Registrácia

Reklamácie

Zodpovednosť za vady a záruka

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku /osobnom aj neosobnom/ skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia.

Záručná doba plynie na výrobky od dátumu zakúpenia v dĺžke :
- 24 mesiacov podľa zákona č.40/1964 Zb,§620 Občianskeho zákonníka
- 12 mesiacov podľa zákona č. 513/1991 Zb, § 429 Obchodného zákonníka.

Niektorí výrobcovia poskytujú dodatočnú 2+1 ročnú záruku po vyplnení formuláru a nahlásení záruky.

Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a chyby materiálu, ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby a ktoré neboli v dobe zakúpenia zjavné, alebo ktoré neboli kupujúcemu známe.
Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie výrobku spôsobené obvyklým používaním.
Záruka sa nevzťahuje najmä na chyby vzniknuté z následujúcich príčin:
- neodbornou manipuláciou s výrobkom,
- nedodržaním pokynov uvedených v návode na použitie výrobku,
- použitím výrobku na iné účely, ako na účely, na ktoré je výrobok určený,
- používaním výrobku v rozpore s jeho bežným použitím či v rozpore s návodom na použitie,
- používaním neoriginálneho a nevhodného príslušenstva výrobku, 
- zanedbanou starostlivosťou o výrobok,
- zásahom neautorizovaného servisu.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný podnikateľ určený k oprave /autorizované stredisko/, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.
Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe tohoto rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.